Gmina Lubraniec zaprasza

Materiał informacyjny
Gmina Lubraniec ma charakter miejsko-wiejski. Położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości 23 km od Włocławka. Jednostka ma charakter wybitnie rolniczy. Z jej całkowitej powierzchni 148,18 km aż 88% stanowią użytki rolne, 4% leśne.

Opisywany okres ostatnich kilkudziesięciu lat to dla miasta i gminy Lubraniec bez wątpienia czas dynamicznego rozwoju, na który decydujący wpływ miały przemiany polityczne i przekształcenia społeczno-gospodarcze. Dzięki nim gmina w bardzo szybkim tempie zaczęła zmieniać swe oblicze. Z jej mapy gospodarczej powoli znikały państwowe zakłady pracy, które z czasem, dzięki kreatywności i przedsiębiorczości miejscowej ludności, były zastępowane prywatnymi. Szczególnie intensywny rozwój dla miasta i gminy zaczął się na początku XXI w. Dodatkowym bodźcem, potęgującym i przyspieszającym zmiany, było wejście Polski do Unii Europejskiej i wiążąca się z tym możliwość pozyskiwania dodatkowych środków inwestycyjnych. W latach 1999-2019 Gmina Lubraniec na wydatki tego typu, poniosła koszty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Na sumę te składały się zarówno środki własne jak i pozyskiwane z zewnątrz. Duża część pieniędzy została przeznaczona na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Tylko w latach 2017-2019 przebudowano lub rozbudowano ponad 40 km dróg praktycznie w każdym rejonie gminy_ Wiktorowo-Skaszyn; Kazanie-Turowo; Dąbie Kujawskie-Bodzanowo; Agnieszkowo-Żydowo; Wola Sosnowa; Siemnówek-Sułkowo-Milżyn; Wola Sosnowa, to tylko niektóre z nich. . Dzięki czemu zdecydowana większość dróg na terenie gminy Lubraniec ma nawierzchnię asfaltową. Duże sukcesy lubraniecki samorząd odnotował także w dziedzinie ochrony środowiska i budowy wodociągów. Do końca 2014 roku udało się m.in. skanalizować w 100% miasto Lubraniec, wybudować przepompownię i rurociąg w miejscowości Dąbie Kujawskie, wykonać przyłącza terenów pod zabudowę do sieci wodociągowej, wybudować wodociąg przesyłowy i kanalizację sanitarną w miejscowości Lubraniec Parcele. W 2005 roku zainaugurowano, a w późniejszych latach udanie kontynuowano, program budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, których do dnia dzisiejszego powstało 676. W 2013 roku przeprowadzono, udaną operację rekultywację terenu dawnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Agnieszkowie.
W opisywanym okresie istotnym zagadnieniem w naszej gminie była edukacja. Od lat dbamy aby zapewnić, komfortowe warunki: pobierania nauki uczniom i pracy nauczycielom. W tym celu szkoły regularnie są doposażane w niezbędne pomoce naukowe (w tym w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny). Na bieżąco prowadzone są także inwestycje poprawiające techniczne możliwości kształcenia. Termomodernizacja i przekształcenia systemu ciepłowniczego w PSP w Zgłowiączce, PSP w Kłobi, PSP w Sarnowie, PS i PSP w Lubrańcu.

W dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury ważnym wydarzeniem był wykup, a następnie remont, dawnej synagogi od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Dzięki temu Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego mogło utrzymać swoją siedzibę.

Gmina Lubraniec może się pochwalić także bogatą infrastrukturą kulturalną zlokalizowaną na wsiach, gdzie licznie powstały świetlice wiejskie. Budynki stały się siedzibami wielu stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń Wiejskich, które z powodzeniem kultywują i promują, na terenie całego kraju, lokalne tradycje oraz dziedzictwo kulturalne. Większość z nich może pochwalić się wieloma sukcesami odnoszonymi na różnego rodzaju festiwalach na terenie całego kraju.

Prawdziwą kulturową perełką znajdującą się na terenie gminy Lubraniec jest Park Kulturowy w Sarnowie ze swoimi 9. monumentalnymi grobowcami z okresu neolitu. Gruntowna odnowa tych unikatowych w skali świata zabytków została przeprowadzona w latach 2005-2006, a w 2018 roku przy współpracy z Nadleśnictwem Kutno oraz Fundacją Badań Archeologicznych w Łodzi wymieniono elementy infrastruktury turystycznej oraz ustawiono nowe, zaktualizowane tablice informacyjne. Na bieżąco odrestaurowywane są także zabytki architektoniczne (w tym sakralne). Ważnym miejscem świadczącym o bogatej przeszłości miasta jest także utworzone w latach 2010-2012 lapidarium na Brzezinie - miejsce dawnego cmentarza żydowskiego, gdzie wmurowano kilkadziesiąt unikatowych macew.

Lata 1999-2019 to również dbałość o rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W tym okresie powstały (przy większości szkół), nowe boiska wielofunkcyjne, kompleks Orlik, zaminowano również do ww. celów teren przy Muszli Koncertowej „nad Dunajem”, a także zmodernizowano płytę na stadionie miejskim. Ponadto w mieście działają dwie siłownie. Bogata infrastruktura sportowa przełożyła się na liczne sukcesy sportowe lubranieckich sportowców. Przede wszystkim należy tu wymienić medale Mistrzostw Polski (w kategoriach młodzieżowych) lubranieckich sztangistów z Klubu Sportów Siłowych Husaria Lubraniec oraz wysokie miejsca, w ogólnopolskich zawodach, młodych karateków z Akademii Karate Tradycyjnego oraz siłaczy z Klubu Sportowego Husaria. Sukcesami w kategoriach juniorskich mogą poszczycić się także piłkarze miejscowego MGKS.

Gmina Lubraniec jest również animatorem oraz organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych. Do najważniejszych z nich należą: Piknik Archeologiczny Megalityczne Przesilenie, Festiwal Kuchni Kujawskiej - święto czarniny, Memoriał im. Czesława Wasielewskiego (współorganizacja z gminą Brześć Kujawski) – bieg uliczny na 10 km, Memoriał im. Jana Wojnowskiego (współorganizacja z KSS Husarią Lubraniec) - podnoszenie ciężarów. Warto podkreślić, że przy organizacji ww. wydarzeń gmina na bieżąco współpracuje z wieloma instytucjami oraz środowiskami naukowymi z Polski w tym z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu czy Fundacją Badań Archeologicznych w Łodzi. Podczas wszystkich tych wydarzeń mieliśmy zaszczyt gościć wielu znamienitych przedstawicieli świata, nauki, kultury, sztuki, kulinariów oraz sportu zarówno z Polski jak i zza granicy. Warto pokreślić, że do dobrze już zadomowionych imprez cały czas dochodzą nowe będące odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie.

Dodaj ogłoszenie