Wiadomości z Urzędu Miasta Włocławek [8 maja 2020]

Online
Wiadomości z magistratu nr 52/2020 Włocławek, z 8 maja 2020 roku.

Wiadomości Włocławek: Przebudowa mostu przez Strugę Kujawską

Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz kompletnej dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla „Przebudowy mostu przez Strugę Kujawską na przepust drogowy w ciągu ul. Wiklinowej we Włocławku”.
Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego obiektu mostowego oraz zaprojektowanie nowego obiektu inżynierskiego w formie przepustu z włączeniem nowoprojektowanego obiektu do istniejącego ciągu.
Wykonawca wyłoniony przez miasto w postępowaniu ofertowym to: Budownictwo Inżynieryjne „P-O Most” Paweł Osiecki. Termin sporządzenia dokumentacji wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wiadomości Włocławek: W sobotę kolejna zbiórka wielkogabarytów

W najbliższą sobotę, 9 maja 2020 roku odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W godz. od 6:00 do 15:00 niepotrzebnych, dużych odpadów pozbędą się mieszkańcy osiedli: Południe i Michelin.
Natomiast 16 maja 2020r., w godz. od 6:00 do 15:00 zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się na osiedlach: Zazamcze i Zachód, Kazimierza Wielkiego oraz Wschód i Rybnica.
Szczegółowy harmonogram jest opublikowany: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

Wiadomości Włocławek: PSZOK wznawia działalność

Od dnia 11 maja 2020r. znów będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Komunalnej 4 – informuje „Saniko”. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, z półgodzinną przerwą od godz. 12:00 do 12:30 - na dezynfekcję biura.

Wiadomości Włocławek: Przerwy w dostawie prądu

Energa podała terminy kolejnych przerw w dostawie prądu.
Dnia 11.05.2020 w godz. 10.00 - 14.00 stacja Płocka Sanepid obwód 200, we Włocławku ul. 78, WORD. Dnia 14.05.2020 w godz. 10.00 - 13.30 stacja Łęgska 2 obwód 100, we Włocławku ul. Stodólna 54, 56, 56a. dz. nr 470.
Szczegółowy harmonogram publikujemy: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/14922/komunikat-energa

Wiadomości Włocławek: Zarządzenie Prezydenta Włocławka w sprawie funkcjonowania Urzędu

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19.
Na mocy dokumentu, od 11 maja 2020 r. zostanie przywrócona możliwość wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 -14:00, wtorek w godzinach 8:00 – 15:00, w piątek w godzinach 8:00 – 13:00.
Cały czas jednak zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej,
a) w Urzędzie – poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu,
b) kontakt telefoniczny: 54 414-40-00, c) adres e-mail: [email protected]
Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.
Urząd Miasta Włocławek jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, wtorek w godzinach 7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.
Możliwość załatwiania spraw w budynkach:
1) Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, wyłącznie w sprawach:
a) rejestracji stanu cywilnego,
b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
c) pomocy społecznej w sprawach: karta dużej rodziny, karta seniora, w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 10.00 – 11.00, wtorek, czwartek w godzinach 14.00 – 15.00, w pozostałych sprawach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,
d) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia,
e) administracji architektoniczno – budowlanej,
2) Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 wyłącznie w sprawach:
a) świadczenia usług komunalnych,
b) ochrony środowiska i korzystania z wód.
Odwołuje się wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek, z wyłączeniem przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa w czasie przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek, winna posiadać dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.
Śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodych i świadków.

Wiadomości Włocławek: Włocławek - miasto nowych możliwości. Prace nad Projektem

Od 19 grudnia 2019 roku, kiedy to Włocławek zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu (zarys projektu z Włocławka zajął 6. miejsce spośród 212 zgłoszonych propozycji), rozpoczął się okres intensywnej pracy nad przygotowaniem Kompletnej Propozycji Projektu, czyli dwóch strategicznych dokumentów: Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
Wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk miejskich, w tym przedsiębiorcami, szkołami i instytucjami miejskimi, została wypracowana Nowa Ścieżkę Rozwoju dla Włocławka.
Program „Rozwój Lokalny”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, adresowany jest do 225 małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Jednym z takich miast jest Włocławek.
Program stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, czy poprawa jakości usług instytucji publicznych.
Istotą problemów rozwojowych miast średnich i małych, w tym Włocławka, jest powolna utrata przez nie dotychczasowych funkcji ekonomicznych i społecznych, które są efektem upadku bazy gospodarczej w tych miastach, osłabienia więzi społecznych, zmian kulturowych, a także zmian struktury demograficznej i depopulacji.
Najważniejszym celem Programu jest zwiększanie poziomu jakości życia mieszkańców, opartego o pełne wykorzystanie wewnętrznych zasobów i potencjałów - czyli tego, co mamy najlepsze i wyjątkowe.
Nowa ścieżka rozwoju to nic innego, jak napisany razem z mieszkańcami plan rozwoju Włocławka w trzech głównych aspektach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Chcemy, aby dzięki wsparciu Państw - Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, nasze miasto znów stanowiło ważny ośrodek społeczno - gospodarczy na mapie Polski. Gramy wspólnie o 10 MILIONÓW EURO na działania rozwojowe dla naszego miasta!

Wiadomości Włocławek: Najem mieszkań przy ul. Celulozowej. Można jeszcze składać wnioski

Dnia 29 maja 2020 r., po przedłużeniu, upływa termin składania wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych we Włocławku przy ul. Celulozowej.
Kompletne wnioski, złożone na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 407/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13.
Formularze wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/gmk23-wniosek-o-zawarcie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-na-wynajem/ oraz na stronie internetowej Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.: https://mbm.wloclawek.pl/projekt-celulozowa

Wiadomości Włocławek:Fundusze Europejskie w czasie epidemii

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do kontaktu telefonicznego 54 235 67 12, 54 235 67 21 lub mailowego [email protected]
Pożyczki płynnościowe POIR – bez oprocentowania
Mikro, małe i średnie firmy, które tracą płynność finansową albo są nią zagrożone w związku z panującą epidemią, mogą już korzystać z pomocy finansowej w ramach preferencyjnych pożyczek finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeśli firma nie ma środków na opłacenie zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury, opłacenie ZUS, zakup półproduktów albo na wynagrodzenia, pożyczka może być ratunkiem dla jej istnienia. Pożyczki są nieoprocentowane i mogą być spłacane w ciągu 6 lat. Ich wartość może stanowić 25% łącznego obrotu firmy albo dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorcę. Z nieoprocentowanej pożyczki mogą korzystać również firmy jednoosobowe.
Pożyczek udziela Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Wiadomości Włocławek: Innovation Coach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera firmy w opracowaniu i wdrożeniu nowych innowacyjnych produktów, usług i technologii. Jeśli nie masz doświadczenia a chciałbyś skorzystać z programu skorzystaj z projektu Innowation Coach. Jest całkowicie bezpłatny. W ramach projektu specjalista z branży przeprowadzi indywidualnie analizę potencjału firmy i otoczenia i wskaże możliwości rozwoju innowacji w firmie. Jak uzyskać pomoc dowiedz się na webinarium w dniach 12-14.05.2019.
Firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid w ramach pożyczek obrotowych mogą skorzystać z dłuższych terminów spłaty oraz odroczenia spłat rat kapitałowych i odsetkowych.

W przygotowaniu jest konkurs na mikrodotacje w ramach działania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie to wyniesie do 30 000 na przystosowanie firm do pracy w warunkach epidemii /przebranżowienie lub do 60 000 zł, gdy w ramach projektu powstanie dodatkowe miejsce pracy. Warunkiem będzie utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Będą też środki na urządzenia filtrujące powietrze dla punktów handlu detalicznego np. sklepów osiedlowych, piekarni itp. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym półroczu.
Więcej informacji na temat możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich można uzyskać telefonicznie: 56 235 67 12, 56 235 67 21 lub mailowo: [email protected]

Wiadomości Włocławek: Komunikat ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS została udostępniona nowa wersja wniosku dla osób ubiegających się o:
- świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
- nowe wnioski dla osób ubiegających się o: odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO), zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS), świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK), świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie